Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Feitsma Verhuizingen 2015  

Deze algemene voorwaarden van de Feitsma Verhuizingen treden in werking per 1 april 2015.

ARTIKEL 1 – Definities

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

ARTIKEL 3 – De offerte

ARTIKEL 4 – Verzekering inboedel

ARTIKEL 5 – Verhuisprijs

ARTIKEL 6 – De overeenkomst

ARTIKEL 7 – Informatieplicht van de klant

ARTIKEL 8 – Verplichtingen van de Verhuizer

ARTIKEL 9 – Gevaarlijke zaken of stoffen

ARTIKEL 10 – Douaneformaliteiten

ARTIKEL 11 – Wijziging van de overeenkomst bij het verhuizen

ARTIKEL 12 – Annuleren en Ontbinden

ARTIKEL 13 – De betaling

ARTIKEL 14 – Aansprakelijkheid van de Verhuizer

ARTIKEL 15 – Aansprakelijkheid van de klant

ARTIKEL 16 – Schademelding

ARTIKEL 17 – Schadevergoeding bij aansprakelijkheid

ARTIKEL 18 – Klachten

ARTIKEL 19 –  TOEPASSELIJK RECHT 

ARTIKEL 20 –  WIJZIGINGEN 

ARTIKEL 1 –  DEFINITIES 

 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

Klant:     de opdrachtgever, en/of consument wiens       verhuisgoederen onderwerp zijn van de verhuisovereenkomst;  Consument:    consument, natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden       buiten zijn bedrijf- of beroepsactiviteit; Consumentenverhuizing:  verhuizing van de inboedel van een consument;

Verhuizer:   Feitsma Verhuizingen  opdrachtnemer, die beroepsmatig consumentenverhuizingen verzorgt;  Verhuisovereenkomst: de overeenkomst van goederenvervoer waarbij de Verhuizer zich tegenover de klant verbindt verhuisgoederen te vervoeren hetzij uitsluitend in een gebouw of woning, hetzij uitsluitend ten dele in een gebouw of woning en ten dele over de weg, hetzij uitsluitend over de weg;  Verhuisgoederen:  zaken die zich in een, al dan niet, overdekte ruimte bevinden en die tot de stoffering, meubilering of inrichting van die ruimte bestemd zijn en als zodanig reeds zijn gebruikt;  Inboedel: al de verhuisgoederen, die onder de verhuisovereenkomst vallen; niet tot de inboedel worden gerekend geld en geldswaardig papier;  Consumentenverhuizing:  verhuizing van de inboedel van een natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;  Bedrijf:  iedere onderneming of instelling al dan niet zelfstandig gevestigd, met of zonder winstoogmerk;  Vertragingsschade:  vermogensschade ten gevolge van vertraagde aflevering van verhuisgoederen, zoals genoemd in artikel 6:96 BW; Nieuwwaarde: het bedrag dat onmiddellijk voor de schade nodig is om nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit aan te schaffen; Dagwaarde:  de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door veroudering of slijtage; Marktwaarde:  het bedrag waarvoor een zaak kan worden verhandeld op de reguliere markt;  Meerwerk:  de op later verzoek van de klant 

verhuisovereenkomst zijn overeengekomen;  Minderwerk:    bij het sluiten van de verhuisovereenkomst overeengekomen  werkzaamheden ten aanzien waarvan de Verhuizer en de klant later overeenkomen, dat deze werkzaamheden niet door de Verhuizer zullen worden verricht.  

ARTIKEL 2 –  TOEPASSELIJKHEID  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op consumentenverhuizingen:   –  binnen een gebouw; of   –  waarbij sprake is van vervoer uitsluitend over de weg, inclusief vervoer  van vrachtauto per ferry- of spoor binnen Europa, als onderdeel van het  wegvervoertraject (bijv. vervoer naar UK per ferry of via de Kanaaltunnel);   –  of een combinatie daarvan.           Een en ander voor zover deze binnen, vanuit of naar Nederland plaatshebben.  2. Op verhuizingen die (deels) niet over de weg worden uitgevoerd kunnen andere algemene voorwaarden worden overeengekomen.  3. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op:   –  consumentenverhuizingen overzee;   – consumentenverhuizingen in opdracht van een derde die

tegen de wil van de   eigenaar van de verhuisgoederen plaatsvinden (huisuitzettingen);  –       de verkoop en verhuur van materialen die door de klant worden gebruikt om voor eigen rekening en risico een verhuizing uit te voeren. 

4.  Indien in verband met de verhuizing eveneens opslag c.q. bewaarneming van de verhuisgoederen plaatsvindt, dan zijn daarop van toepassing de Algemene Voorwaarden voor bewaarneming Verhuisgoederen (AVBV 2015), in welk geval deze voorwaarden zijn meegezonden met de offerte dan wel uiterlijk bij het sluiten van de bewaarnemingsovereenkomst aan de klant ter hand zijn gesteld. Voorts zullen op eerste verzoek de voorwaarden worden toegezonden. De voorwaarden kunnen worden bekeken en gedownload op www.erkendeverhuizers.nl onder het kopje Algemene voorwaarden.  

ARTIKEL 3 –  DE OFFERTE  1. De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht.  2. In de offerte worden in ieder geval vermeld:   –  de door de Verhuizer te verrichten werkzaamheden;   – de prijs van die werkzaamheden (inclusief BTW);  — dat de inboedel tijdens de verhuizing binnen Nederland is verzekerd tot een   bedrag van € 100.000 overeenkomstig artikel 4 van deze voorwaarden;   dat op de te verrichten werkzaamheden deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Een exemplaar daarvan wordt met de offerte meegezonden of  wordt uiterlijk bij het sluiten van de verhuisovereenkomst aan de klant verstrekt. 3. De offerte wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende dertig dagen na offertedatum . Handelingen zoals het afnemen, opnemen, loskoppelen, plaatsen of ophangen van lampen, gordijnen, vloerbedekking, fornuizen, haarden, sanitair en wat verder aan of op plafonds, muren, vloeren en daken is bevestigd, het de- en monteren van een waterbed vallen standaard buiten de offerte.

ARTIKEL 4 –  VERZEKERING INBOEDEL                            1. De  Verhuizer heeft de inboedel voor de klant tijdens de verhuizing binnen Nederland verzekerd tot een bedrag van ten minste € 100.000,- tegen materiële schade van de inboedel ontstaan tijdens de verhuizing. 2.  Bij uitkering van de schade op grond van deze verzekering gelden aanvullend de volgende voorwaarden: –       De inboedel is, met uitzondering van de hierna genoemde voer- en vaartuigen en  voorwerpen met een antiquarische of zeldzaamheidswaarde, verzekerd op basis van dagwaarde. Bij motorrijtuigen, aanhangwagens, caravans, vaartuigen en de daarbij  behorende onderdelen en accessoires geldt altijd een uitkering op grond van de dagwaarde.    –  Bij voorwerpen met een antiquarische of zeldzaamheidswaarde geldt een uitkering   op basis van marktwaarde.  Als schade wordt aangemerkt het verschil tussen de waarde van de verzekerde zaken onmiddellijk voor en onmiddellijk na de gebeurtenis, of naar keuze van de verzekeraars de onmiddellijk na de gebeurtenis door experts vastgestelde herstelkosten, vermeerderd met de door het herstel niet opgeheven waardevermindering zoals deze door experts is vastgesteld.   – Bij diefstal van lijfsieraden geldt een maximale verzekering van € 5.000,- per    gebeurtenis.  –  Bij schade aan zaken bestemd voor handels- en beroepsdoeleinden wordt een    maximale vergoeding verleend van € 25.000,- per gebeurtenis.  3.  Bepaling van de waarde (dagwaarde of marktwaarde) gebeurt door experts, of op basis van voortaxatie indien er een geldig taxatierapport bestaat. Als er  delen van de verhuisgoederen vooraf zijn getaxeerd, dan geldt deze voortaxatie gedurende drie jaar (gerekend vanaf datum dagtekening van het taxatierapport). 4.  .  Bij bewaarneming als onderdeel van de verhuizing binnen Nederland, is de inboedel de eerste 30 dagen verzekerd als bij een verhuizing. Indien er tussen partijen geen andere afspraken worden gemaakt, blijft de inboedel (tegen vergoeding) verzekerd overeenkomstig lid 1 van dit artikel. De klant heeft bij het verlengen van de opslagtermijn de keuze om de inboedel (tegen vergoeding) verzekerd te houden op basis van artikel 4 lid 1 van deze algemene voorwaarden, of voor een ander nader overeen te komen bedrag. Indien de verzekering (eventueel voor een gewijzigd bedrag) niet wordt voortgezet, dan is de aansprakelijkheid van de bewaarnemer na afloop van de eerste 30 dagen opslag beperkt op basis van de AVBV 2015 .  

ARTIKEL 5 –  VERHUISPRIJS  1.  Als methode om de verhuisprijs te berekenen wordt gehanteerd:  – een all-in prijs (methode aanneming van werk) waarvoor de verhuizing   volledig wordt uitgevoerd, met inbegrip van de omzetbelasting en de  overeengekomen elementen en werkzaamheden genoemd in het tweede lid 6 van   dit artikel, doch met uitsluiting van de onvoorziene uitgaven bedoeld in het derde   lid;   – een regieprijs, berekend op basis van vooraf overeengekomen tarieven per    volume en/of afstand en/of tijdsduur, waarbij de overeengekomen    werkzaamheden, alsmede de prijsvormingmethode worden omschreven. Wanneer op verzoek van de klant een richtprijs is afgegeven, mag    deze met niet meer dan vijftig procent worden overschreden.  2.  De verhuisprijs wordt bepaald door de volgende elementen en werkzaamheden van de  Verhuizer, voor zover zij in de verhuisovereenkomst zijn overeengekomen:   –  het vervoer inclusief het laden en lossen van de verhuisgoederen;  – het in- en uitpakken van in kisten of dozen te vervoeren goederen en het uit elkaar nemen en weer in elkaar zetten van meubelstukken;   –  handelingen zoals het afnemen, opnemen, loskoppelen, plaatsen of ophangen van lampen, gordijnen, vloerbedekking, fornuizen, haarden, sanitair en wat verder aan of op plafonds, muren, vloeren en daken is bevestigd, het de- en monteren van een waterbed. De Verhuizer mag deze werkzaamheden echter alleen verrichten als er geen specifieke vakkennis voor is vereist;   – de premies en vergoedingen voor de verzekeringen zoals bedoeld in artikel 4 en de garanties in artikel 7.  3.  Tenzij schriftelijk of elektronisch anders is overeengekomen, zijn in de verhuisprijs niet begrepen: Handelingen zoals het afnemen, opnemen, loskoppelen, plaatsen of ophangen van lampen, gordijnen, vloerbedekking, fornuizen, haarden, sanitair en wat verder aan of op plafonds, muren, vloeren en daken is bevestigd, het de- en monteren van een waterbed , de kosten voor het gebruik van ponten en veren, te betalen tolgelden, parkeerontheffing en vergunningen, grens- en douanekosten en in redelijkheid gemaakte kosten voor het treffen van niet te voorziene maatregelen tot het behoud of de aflevering van de verhuisgoederen.  4.  In het geval van meerwerk wordt door de Verhuizer bij voorkeur een bijgestelde offerte uitgebracht conform artikel 3, tenzij dit vanwege de spoedeisendheid van het meerwerk niet mogelijk is.  5.  De verhuisprijs wordt verhoogd als de klant aan de Verhuizer volgens deze voorwaarden andere kosten is verschuldigd, of in verband met meerwerk. Wanneer er sprake is van minderwerk wordt de prijs verlaagd. De factuur dient de afwijking van de verhuisprijs te specificeren.  6. In het geval er geen verhuisprijs is overeengekomen, heeft de Verhuizer recht op een verhuisprijs vast te stellen naar redelijkheid en billijkheid.  

ARTIKEL 6 –  DE OVEREENKOMST  De overeenkomst komt tot stand:  – zodra de klant mondeling, schriftelijk of elektronisch heeft laten weten de offerte van de  Verhuizer te accepteren;  

– indien geen offerte is uitgebracht, op het moment dat de overeenkomst door beide partijen is ondertekend;  – zodra de klant daadwerkelijk verhuisgoederen aan de Verhuizer ter verhuizing ter beschikking stelt.  

ARTIKEL 7 –  INFORMATIEPLICHT VAN DE KLANT  1. De klant stelt de Verhuizer ten aanzien van de verhuisgoederen tijdig in kennis van:   –  alle zaken, waarvan de aanwezigheid een bijzonder risico van beschadiging van de verhuisgoederen of de bedrijfsuitrusting oplevert;   –  alle voorwerpen van technische aard, waarvoor door de fabrikant aan de  gebruikers speciale vóór de aanvang van het vervoer te treffen  beveiligingsmaatregelen bekend zijn gemaakt;  –        alle voorwerpen van bijzondere aard, onderworpen aan speciale voorschriften  van binnen- en/of buitenlandse instanties, zoals voorwerpen van bijzondere waarde, kunstvoorwerpen, waardevolle verzamelingen, vuurwapens.  2. Ten aanzien van de verhuizing stelt de klant de Verhuizer tijdig in kennis   van:  –       bijzonderheden ten aanzien van de nieuwe woonlocatie (bijvoorbeeld een  huiskamer op de eerste verdieping);   –       andere zaken en omstandigheden die voor de Verhuizer van belang zijn om te weten ten behoeve van de verhuizing (bijvoorbeeld een opgebroken stoep voor het huis op dag van verhuizing).   Een en ander tenzij de klant mag aannemen dat de Verhuizer deze gegevens   kent.  

ARTIKEL 8 –  VERPLICHTINGEN VAN DE VERHUIZER  1. De Verhuizer is verplicht:   –  de verhuisgoederen ter bestemming af te leveren (het plaatsen op de daartoe mogelijkerwijs aangeduide plek) en wel in de staat waarin zij hem ter verpakking of demontage, dan we in de staat waarin zij hem ten vervoer ter beschikking zijn gesteld; 

 –      een aangevangen verhuizing zonder vertraging te voltooien;  2. De verplichtingen van de Verhuizer die voortvloeien uit de verhuisovereenkomst zullen zijn beëindigd, zodra de verhuisgoederen op de overeengekomen bestemmingsplaats zijn afgeleverd.  

ARTIKEL 9 –  GEVAARLIJKE ZAKEN OF STOFFEN  1. Als de klant aan de Verhuizer gevaarlijke zaken of stoffen als bedoeld in de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen ter hand stelt, moet de klant de Verhuizer inlichten over de aard van het gevaar dat deze inhouden en de Verhuizer de te nemen voorzorgsmaatregelen aangeven.  2. De Verhuizer heeft het recht om gevaarlijke zaken of stoffen, waarover hij bij het sluiten van de overeenkomst niet is geïnformeerd, niet te verhuizen.  3. De Verhuizer heeft het recht om gevaarlijke zaken of stoffen waarover  hij bij het sluiten van de overeenkomst niet is geïnformeerd op iedere tijd en plaats uit te laden en deze ongevaarlijk te (laten) maken of te (laten) vernietigen op kosten van de klant. Bovendien is de klant in dat geval aansprakelijk voor alle in redelijkheid gemaakte en toerekenbare kosten en schaden die uit het vervoer ervan voortkomen.  

ARTIKEL 10 –  DOUANEFORMALITEITEN  Voor naar of vanuit Nederland over de weg uit te voeren verhuisovereenkomsten gelden de volgende bepalingen:  –  de Verhuizer dient de klant naar vermogen te informeren over de bestaande voorschriften inzake de douane- en andere voor de uitvoering van de verhuisovereenkomst te verrichten formaliteiten;  –   de klant dient aan de Verhuizer de benodigde documenten ter beschikking te stellen en hem alle voor de vervulling van de formaliteiten vereiste inlichtingen te verschaffen.  

ARTIKEL 11 –  WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST BIJ HET VERHUIZEN  1.  De klant mag de Verhuizer verzoeken de uitvoering van de verhuisovereenkomst te wijzigen. De gewenste wijziging moet voor de Verhuizer uitvoerbaar zijn en mag de bedrijfsvoering bij de Verhuizer niet verstoren. De klant moet de Verhuizer bovendien schadeloos stellen voor alle noodzakelijke kosten en nadelen die feitelijk voortvloeien uit de wijziging van de verhuisovereenkomst. Indien de wijziging de  Verhuizer voordeel oplevert, brengt hij de in redelijkheid bespaarde kosten niet in rekening.  2.  Als de Verhuizer door onvoorziene omstandigheden de verhuisovereenkomst niet overeenkomstig zijn opdracht en binnen een normale tijdsduur kan uitvoeren moet hij:   –     nieuwe instructies vragen aan de klant, of  –     als dit niet mogelijk is, die maatregelen nemen, die naar zijn inzicht zoveel        mogelijk in het belang van de klant zijn.  

ARTIKEL 12 –  ANNULEREN EN ONTBINDEN  1. De klant mag de overeenkomst zonder reden, zoals bedoeld in lid 2 en 3, te allen tijde annuleren. De klant is de Verhuizer daarvoor wel een

schadevergoeding verschuldigd. Bij annulering tot dertig dagen voor de overeengekomen verhuisdatum is de Verhuizer gerechtigd om een schadevergoeding in rekening te brengen van 15 procent van de overeengekomen verhuisprijs. Bij annulering tot veertien respectievelijk zeven dagen voor de verhuisdatum is de Verhuizer gerechtigd om een schadevergoeding van ten hoogste 50 respectievelijk 75 procent van de verhuisprijs in rekening te brengen. Bij annulering binnen zeven dagen voor de verhuisdatum is ten hoogste de volledige verhuisprijs verschuldigd.  2. De klant mag de verhuisovereenkomst ontbinden als hem bekend wordt dat de   Verhuizer de verhuizing niet op de afgesproken dag en tijd zal kunnen  verrichten. Kort na het bekend worden hiervan moet de opzegging met inachtneming van lid 4 van dit artikel aan de Verhuizer worden meegedeeld.  3.  Wanneer vóór of bij de aanbieding van de verhuisgoederen aan de Verhuizer zich bij één der partijen omstandigheden voordoen die de wederpartij bij het sluiten   van de overeenkomst niet behoefde te kennen, doch die, indien zij haar wel  bekend waren geweest, redelijkerwijs voor haar grond hadden opgeleverd om de   verhuisovereenkomst niet, of op andere voorwaarden aan te gaan, is deze   wederpartij bevoegd om de overeenkomst te ontbinden.  4. De ontbinding geschiedt door een schriftelijke of elektronische kennisgeving aan de wederpartij, de overeenkomst eindigt op het ogenblik van ontvangst daarvan.  5. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zijn partijen na ontbinding van   de overeenkomst verplicht elkaar de daardoor geleden, aan te tonen schade te   vergoeden. Dit behoudens omstandigheden als bedoeld in artikel 12 lid 2 van   deze voorwaarden. De schadevergoeding kan niet meer bedragen dan de   overeengekomen verhuisprijs.  

ARTIKEL 13 –  DE BETALING  1. Betaling van de verhuisprijs vindt plaats in contanten op het moment dat de  Verhuizer de verhuisgoederen op de plaats van bestemming aflevert,   tenzij anders is overeengekomen. De klant dient de verhuisprijs te betalen bij   de aanbieding van de factuur en tegen overhandiging van een kwitantie door de  Verhuizer. Contante betaling omvat ook bijschrijven van het verschuldigde bedrag op een door de Verhuizer aangegeven bank- of girorekening op het moment van aflevering of betaling door middel van door banken erkende vormen van   elektronisch betalen.  2. Indien bij aanbieding van de factuur door de Verhuizer hem blijkt dat de klant  zijn verplichting tot betaling niet voldoet of gaat voldoen, is hij gerechtigd de (voltooiing van) de verhuizing op te schorten. De Verhuizer is in dat geval bovendien gerechtigd om tot opslag en verkoop van de verhuisgoederen over te gaan, mits hij beschikt over de in artikel 8:1194 BW lid 2 bedoelde toestemming van de rechter.  3. Indien bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen dat betaling niet in contanten bij aflevering zal plaatsvinden, maar daarbij geen betalingstermijn is overeengekomen, dient de betaling binnen veertien dagen na de ontvangst van de factuur te geschieden.  4. De klant is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De   Verhuizer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft  de klant de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de Verhuizer gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum en alle door hem in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van deze buitengerechtelijke incassokosten is onderworpen aan wettelijke grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.  5. Indien de opdrachtgever niet dezelfde is als degene wiens verhuisgoederen

onderwerp zijn van de verhuisovereenkomst, maakt de Verhuizer met de opdrachtgever afzonderlijke afspraken over de betaling van de uit de verhuisovereenkomst voortvloeiende kosten alsmede over de aflevering als de eigenaar van de verhuisgoederen daartoe zelf niet bereikbaar is. Als de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is de eigenaar van de verhuisgoederen aansprakelijk voor de betaling van de verhuiskosten.  6.  Beroep op verrekening van vorderingen tot betaling van de verhuisprijs is niet toegestaan, tenzij partijen schriftelijk of elektronisch anders overeenkomen.  

ARTIKEL 14 –  AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERHUIZER  1. Bij het niet nakomen van de op grond van artikel 9 op hem rustende verplichtingen is de Verhuizer aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade. Dit tenzij het niet-nakomen is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig Verhuizer niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een Verhuizer de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen. Voor de vaststelling van de omvang van de materiële schade bij schade aan of verlies van verhuisgoed(eren) wordt mede in aanmerking genomen hetgeen bepaald is in artikel 4 lid 2, 3 en 4. In geval van vertragingsschade is de Verhuizer niet aansprakelijk voor schade die de verhuisprijs te boven gaat; de omvang van de vertragingsschade moet door de klant worden aangetoond.  

2. De Verhuizer kan zich niet van zijn aansprakelijkheid ontheffen met een beroep op:   –  de gebrekkigheid van het voertuig dat voor de verhuizing wordt gebruikt;  – de gebrekkigheid van het materiaal, waarvan hij zich bedient, tenzij dit door de klant ter beschikking is gesteld; onder materiaal wordt niet begrepen een schip, luchtvaartuig of spoorwagon, waarop het voertuig dat voor de verhuizing wordt gebruikt zich bevindt;  – de gebrekkigheid van steunpunten benut voor de bevestiging van    hijswerktuigen, of voor het gebruik van een verhuislift;   – enig door toedoen van derden, wier handelingen niet voor risico van de klant komen, aan de verhuisgoederen aangebrachte schade. De Verhuizer die de op hem rustende verplichtingen niet nakomt is voor de daardoor ontstane schade aansprakelijk tenzij dit niet-nakomen het gevolg is van bijzondere risico’s verbonden aan één of meer van de volgende omstandigheden: het inpakken of uit elkaar nemen, dan wel het uitpakken of in elkaar zetten van verhuisgoederen door de klant of met behulp van enige persoon of enig middel door de klant daartoe uit eigen beweging ter beschikking gesteld;  – het meehelpen bij de verhuizing door de eigenaar van de verhuisgoederen,  diens familieleden, vrienden of derden die door hem zijn gevraagd mee te helpen bij de verhuizing;  – de keuze door de klant – hoewel de Verhuizer hem een andere    mogelijkheid aan de hand deed – van een wijze van verpakking of uitvoering van de verhuisovereenkomst, die verschilt van wat voor de overeengekomen verhuizing gebruikelijk is;  –        de aanwezigheid onder de verhuisgoederen van zaken waarvoor de  Verhuizer, indien hij conform artikel 8 door de klant op de hoogte zou zijn gesteld van hun aanwezigheid en hun aard, bijzondere maatregelen zou hebben getroffen;  –       de aard of de staat van de verhuisgoederen zelf, die uitsluitend door met deze  aard of staat zelf samenhangende oorzaken zijn blootgesteld aan geheel of gedeeltelijk verlies of aan  beschadiging zoals: lekkage, leeglopen of smelten van andere van de inboedel deeluitmakende goederen, het afsterven van planten; het verloren gaan van bankpapier, geldswaardige papieren, edele metalen, munten en penningen, edelgesteente, parels, documenten en verzamelingen, tenzij de klant deze zaken voor het begin van de verhuizing, afzonderlijk en onder opgave van hoeveelheid en waarde, aan de Verhuizer heeft overhandigd;  –   het niet of niet goed meer functioneren van elektrische, elektronische en mechanische apparatuur.  3.  Wanneer de Verhuizer bewijst dat het niet nakomen van de op hem op grond van de in artikel 9 rustende verplichting een gevolg heeft kunnen zijn van één of meer der hierboven in dit lid genoemde bijzondere risico’s, wordt vermoed, dat het niet nakomen daaruit voortvloeit, onverminderd de bevoegdheid van de klant tot het leveren van tegenbewijs.  4.  De Verhuizer is aansprakelijk voor het ten onrechte achterlaten van voorwerpen in of het ten onrechte meenemen daarvan uit de laadplaatsen, indien hem dat uitdrukkelijk bekend was of had behoren te zijn.  5.  Voor zover de klant niet opkomt, weigert verhuisgoederen te ontvangen of deze niet met de vereiste spoed in ontvangst neemt, dan wel voor zover op verhuisgoederen beslag is gelegd, is de Verhuizer gerechtigd deze verhuisgoederen voor rekening en gevaar van de rechthebbende op te slaan in een daarvoor geschikte bergplaats. Hij is verplicht de klant zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen onder bijvoeging van de AVBV 2015.  6.  De Verhuizer is onverminderd de werking van dit artikel niet aansprakelijk voor schade anders dan veroorzaakt door het niet nakomen van zijn verplichtingen genoemd in artikel 9 van deze voorwaarden.  

ARTIKEL 15 –  AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KLANT  1. De klant is aansprakelijk voor de kosten en schade die de Verhuizer lijdt tengevolge van het niet of onvoldoende verstrekken van de in artikelen 8, 10 en 11 genoemde informatie, tenzij dit de klant niet is aan te rekenen. 2 De klant is verplicht, behoudens in het geval van overmacht, de schade te vergoeden aan de Verhuizer indien door toedoen of nalaten van de klant de verhuisovereenkomst niet of niet volgens afspraak kan worden uitgevoerd. De schadevergoeding bedraagt maximaal een bedrag gelijk aan de verhuisprijs. Bij annulering is artikel 13 van kracht.  3. De klant zal de Verhuizer op diens eerste verzoek vrijwaren in geval de Verhuizer door derden buiten overeenkomst wordt aangesproken ter zake van schade dan wel financieel nadeel − strafrechtelijke boetes daar onder begrepen − op enigerlei wijze verband houdend met de uitvoering van de verhuisovereenkomst door de Verhuizer, diens ondergeschikten en hulppersonen. Dit indien deze schade het gevolg is van handelen of nalaten van de klant in strijd met enig wettelijk voorschrift, zoals ten aanzien van het zich in de inboedel wederrechtelijk bevinden van verdovende middelen, pornografische lectuur, software zonder licentie e.d.  

ARTIKEL 16 –  SCHADEMELDING  Indien bij aflevering van de verhuisgoederen beschadigingen worden geconstateerd,  dient de klant deze bij de verhuizing aan de Verhuizer te melden. Indien bij  aflevering geen gelegenheid bestaat om eventuele beschadigingen aan de verhuisgoederen te constateren dient de klant dit tevoren of uiterlijk op het moment van aflevering schriftelijk of elektronisch te verklaren. Het verdient sterke aanbeveling beschadigingen binnen twee werkdagen na de verhuizing bij de Verhuizer schriftelijk of elektronisch te melden. Indien de Verhuizer niet binnen veertien dagen na de verhuizing de hiervoor bedoelde melding heeft ontvangen wordt hij geacht de verhuizing zonder waarneembare  schade te hebben uitgevoerd.  

ARTIKEL 17 –  SCHADEVERGOEDING BIJ AANSPRAKELIJKHEID  1.  Indien een beroep op de in artikel 4 van deze voorwaarden bedoelde verzekering niet mogelijk is, geldt dat de schadevergoeding die de

Verhuizer verschuldigd is wegens het niet nakomen van de op hem op rustende verplichtingen (artikel 9) beperkt is op grond van artikel 8:1182 BW (€ 23.000,- per inboedel) .  2. Indien de Verhuizer in één en dezelfde overeenkomst op zich neemt meer dan één inboedel te verhuizen, dan geldt zijn in het eerste lid bedoelde aansprakelijkheid per inboedel.  3. De Verhuizer kan zich niet beroepen op enige beperking van zijn aansprakelijkheid, voor zover de schade is ontstaan uit eigen handeling of nalaten, door met opzet die schade te veroorzaken, of door roekeloosheid en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.  4. Schade aan de inboedel die geringer is dan of gelijk is aan € 23,- is voor rekening van de klant, voor schade aan de inboedel groter dan € 23,- kan de Verhuizer voor het volledige schadebedrag aansprakelijk worden gesteld, onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel. 6. De Verhuizer behoudt zich het recht voor tijdens de verhuizing ontstane schade door een reparateur naar keuze van de Verhuizer te laten herstellen.   6. Alle op de verhuisovereenkomst gegronde of met die overeenkomst verband houdende vorderingen verjaren conform het BW een jaar na aflevering van de verhuisgoederen.  

ARTIKEL 18 –  KLACHTEN  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Verhuizer tijdig nadat de klant de gebreken heeft ontdekt of behoren te ontdekken. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten ter zake verliest.  

ARTIKEL 19 –  TOEPASSELIJK RECHT  Het Nederlands recht is van toepassing op (de) overeenkomsten die op basis van de AVVV  zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.  

ARTIKEL 20 –  WIJZIGINGEN  Wijzigingen in deze voorwaarden kunnen uitsluitend in overleg met de Consumentenbond tot stand komen, indien en voor zover deze voortvloeien uit wijzigingen in wet- en regelgeving, ter zake van de uitvoering van de werkzaamheden waarop deze voorwaarden betrekking hebben. In geval van zodanige wijzigingen worden deze eerst van kracht één maand nadat de wijzigingen zijn gepubliceerd. De Verhuizer, neemt de verplichting op zich om vastgestelde wijzigingen openbaar te maken. 

Feitsma Verhuizingen
4.9
Based on 76 reviews
powered by Google
Margreet van der Veen
Margreet van der Veen
15:17 03 Jan 22
Ik moest het bedrijf waarvoor ik werk in 2 weken verhuisd krijgen en mede dankzij snelle reactie, meedenken en fijne... verhuisploeg van Feitsma is dat ook gelukt. Top :)!read more
Carel Sellmeijer
Carel Sellmeijer
10:11 20 Dec 21
We are very satisfied with the work done by the moving company Feitsma last week. The team that did the work acted with... the utmost professionalism, was flexible, honest, and friendly and, in addition to their own work, also kept an eye on offering other support during the move. Big compliment from our side!read more
André Rooijmans
André Rooijmans
09:25 10 Dec 21
Nothing but praise for these movers who lovingly transferred our household effects (including piano!) from our upstairs... house in Haarlem to our new house in Heemstede. 'It will work' was the most heard comment!read more
Annemarie Bergh
Annemarie Bergh
10:25 08 Dec 21
The quotation process went smoothly and quickly; planning went well in consultation and could also be planned quickly.... Dominique and Delil did a great job and the 2 of them were able to place the entire furniture in a 7x3 box. Everything went pleasantly, calmly and efficiently. Great and thank you for the smooth move! Mvg ABergh.read more
Bertha Bernhard
Bertha Bernhard
20:55 06 Dec 21
Maurits, Kaj and Storm are really doing wellEverything goes carefully and yet quickly and completely in... consultationThey know a solution for everything to move my old mother well from a big house to an apartmentI'm going to advertise Feitsma everywhere and especially for these three super great strong smart nice thinking helpful gentlemenThank you guys!!!read more
Bertha Bernhard
Bertha Bernhard
20:55 06 Dec 21
Maurits, Kaj and Storm are really doing wellEverything goes carefully and yet quickly and completely in... consultationThey know a solution for everything to move my old mother well from a big house to an apartmentI'm going to advertise Feitsma everywhere and especially for these three super great strong smart nice thinking helpful gentlemenThank you guys!!!read more
Caroline Hagoort
Caroline Hagoort
20:03 06 Dec 21
De verhuizing liep gesmeerd! Aardige verhuizers die netjes met onze spullen omgingen.
Marije Riegen
Marije Riegen
10:19 06 Dec 21
The boys have worked hard. Packed, lugged and transported with care. We can definitely recommend this company!!
F&C
F&C
14:56 25 Nov 21
Inpakken, verhuizen, uitpakken, niets is teveel voor Feitsma. Wij houden een goed gevoel over aan het hele traject.... Aanrader als je een goede verhuizer zoekt.read more
Maaike Hoogland
Maaike Hoogland
16:27 29 Oct 21
Hele fijne verhuizing, leuk team, behulpzaam, handig en vlot gewerkt. Zeker aan te raden.
Hoyte Duyster
Hoyte Duyster
11:47 29 Oct 21
Excellent mover who thinks along. Moved by Sebastiaan, Kaj and Cherence who did a very good job with heavy furniture.... Very happy with it.read more
Doortje Briedé-Bultman
Doortje Briedé-Bultman
17:20 25 Oct 21
Moving with Feitsma is a great pleasure. The team not only has a lot of professional knowledge, but also a lot of fun... at work. A perfect combination.read more
Rene Plantinga
Rene Plantinga
11:35 03 Oct 21
The move went smoothly and smoothly thanks to a professional and cheerful team who quickly put us at ease and took care... of everything. Awesome. Our heartfelt thanks. Gus and Rene.read more
Robbert Runderkamp
Robbert Runderkamp
19:24 06 Sep 21
My move by Feitsma went perfectly and quickly with the help of a friendly and cheerful team!
Harm Hillegers
Harm Hillegers
13:53 04 Aug 21
Feitsma showed a fine piece of craftsmanship during my move. They think along, estimate exactly how many boxes etc. are... needed and are cheerful and motivated during the entire process. I can also recommend this company in terms of punctuality and meeting agreements.read more
T *
T *
13:45 26 May 21
We have moved many times within Amsterdam, but these are really Toppers! The boys were real professionals and not... « students ». Super well organized, they work hard and you can tell that they are experienced. That makes a huge difference! Great also the storage option where everything is arranged for you. Without a doubt we will call them again next time!read more
Zeno van Ooijen
Zeno van Ooijen
21:39 18 May 21
Had a very good experience with this company, professionalism all around! The guests are well attuned to each other,... which means that cooperation between them runs very well. In my opinion, a must.read more
Wessel Wijtvliet
Wessel Wijtvliet
08:49 27 Apr 21
Super! Feitsma responds quickly to e-mails and came to our home to look at the surface and contents before sending a... quotation (other companies did not). On the day itself, everything went very smoothly. Feitsma provided a moving lift. This was free (not with other companies) because it is for the movers. This shows that they consider the well-being of their employees important. The movers are friendly, professional, work hard and think along well. The price was also significantly lower than at other companies in and around Haarlem where we had requested a quote. In short, a must!read more
Anja van Dulmen
Anja van Dulmen
10:02 22 Apr 21
My piano has been moved flawlessly and exactly as agreed from Utrecht to Haarlem. Very good experience, very nice guys... too, those movers!read more
Ashley Turk
Ashley Turk
17:00 14 Apr 21
We are amazed how smoothly and relaxed a move can also run, (based on our past experiences with other movers from... Haarlem). We have been completely relieved by the guys from Feitsma. Thanks and maybe see you soon!read more
Marcel Weertjes
Marcel Weertjes
11:31 02 Apr 21
Moved for the 2nd time in 3 years. Everything well arranged. Thanks!!
Chris Verhelst
Chris Verhelst
17:24 15 Mar 21
Moved last week with Feitsma. Me and my wife are very satisfied with the way things are going. The guys are super... accurate and really make sure that everything stays intact during the move. We highly recommend Feitsma to anyone looking for a good and affordable moving company!read more
Gabe Otagho
Gabe Otagho
09:04 08 Mar 21
My move with Feitsma went perfectly today. Price quality ratio a big 10! If you are still looking for a good mover in... Haarlem and surroundings, I recommend Feitsma removals to everyone. Viceread more
F.M.M Vanhouten
F.M.M Vanhouten
13:51 05 Mar 21
Recommendable for your relocations, neatly helped by very friendly movers and entire contents in 1x. Clear... communication and unplanned activities are also picked up. Good price / quality ratio!Thanks !!read more
Edwin Dekkers
Edwin Dekkers
19:22 19 Jan 21
Very nice company to hire. Really hear what your wishes are. Are careful with your belongings and work very hard to... make everything happen. Are reliable, friendly and courteous. You can ask them anything. Top companyread more
Sten Verpalen
Sten Verpalen
08:22 13 Jan 21
Very pleasant movers, a lot of experience and fair prices. I highly recommend!
Paul Tromer
Paul Tromer
16:56 12 Jan 21
What a great moving company. No nonsense from start to finish and at a very reasonable price. Prior to the move,... already customer-friendly, when boxes are needed for the umpteenth time, that is no problem at all and are brought home the next day. A friendly and attentive hard-working team that thinks along during the move and works carefully with your valuable belongings.read more
Ignaz Worm
Ignaz Worm
08:45 07 Dec 20
What a great company and what nice guests! Very satisfied with the way they moved our family from Heemstede to Haarlem... and stored a number of things. Competitive price, but above all very good communication.read more
Peter Kenninck
Peter Kenninck
14:34 01 Sep 20
Are you looking for a good mover? Look no further ... the team was friendly, knowledgeable, polite and well-informed;... great cooperation and they loaded the stuff very quickly. At the other location they were able to use the moving lift and this also went great.Men of Feitsma, thanks again you are great!read more
Els Knijff
Els Knijff
18:56 15 May 20
Maarten and his team arranged our move perfectly. There was good consultation, even if our plans changed at the last... minute. The move was smooth and structured. If we move again, I know who will call me first.read more
Martijn Horvath
Martijn Horvath
13:48 11 May 20
Feitsma Verhuizingen did what we expected and hoped for on all fronts. But everything went even faster than we thought... possible. You only have to give each clue once and everything comes to the desired place. Also nice that we had so many boxes at our disposal. In terms of price / value, I can't imagine that another mover can beat this. Although we hope not to move for the time being, Feitsma will be at our doorstep next time!read more
Max Funcke
Max Funcke
09:16 18 Sep 19
Very well arranged, friendly people, well priced. Recommended.
Jacques van Gaal
Jacques van Gaal
06:53 28 Mar 19
Uiterst prettig en professioneel en betaalbaar verhuisbedrijf. Flink pluspunt is de flexibiliteit, er kan nog wat... extra’s geregeld worden zonder kosten.read more
Marcello Honnebier
Marcello Honnebier
14:07 10 Oct 18
Great company
Next Reviews
js_loader

Contactgegevens

Telefoon

Email

Adres

Zijlweg 79, 2013 DD Haarlem

Contact

Nederlands Nederlands English English
Open chat